UX People is een onderneming van Online Department. Daarop zijn dezelfde leveringsvoorwaarden van toepassing.Op alle ideeën die we bedenken, concepten die we ontwikkelen en ontwerpen die we maken berust intellectueel eigendom. Om prettig en in vertrouwen met elkaar samen te kunnen werken verwijzen we je graag naar onze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Online Department goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever levert.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Online Department en opdrachtgever treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Online Department zijn vrijblijvend, tenzij door Online Department schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Online Department verstrekte gegevens waarop Online Department haar aanbieding heeft gebaseerd.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Online Department kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
 2. Aan een door Online Department afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door opdrachtgever aan Online Department kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Online Department te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Online Department hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid en overname personeel

 1. Opdrachtgever en Online Department dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor Online Department indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen door Online Department voorwaarden worden verbonden, waaronder de voorwaarde dat opdrachtgever een vergoeding aan Online Department betaalt ter grootte van het nadeel bestaande uit de kosten.

Artikel 5. Beveiliging

 1. Indien Online Department op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Online Department staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendom en rechten van opschorting

 1. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 2. Online Department kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde design bestanden, gegevens, documenten, software en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan Online Department verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 7. Intellectueel Eigendom

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. Indien Online Department bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Online Department niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Online Department aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 3. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde software, websites, databestanden, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals design bestanden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Online Department, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 4. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de software, websites, databestanden, of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
 5. Opdrachtgever verleent Online Department toestemming tot het gebruik op discrete wijze van gegevens over de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden voor referentiedoeleinden, behoudens indien opdrachtgever hiertegen bezwaar maakt.

Artikel 8. Medewerkingsverplichtingen

 1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Online Department gewenste medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de door Online Department te leveren zaken, goederen en/of diensten. Opdrachtgever neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Online Department dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Online Department niet bindend, behoudens indien door Online Department uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van Online Department op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten.

Artikel 9. Uitvoering dienstverlening

 1. Online Department zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Online Department worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Online Department uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
 2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Online Department steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
 3. Online Department is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Online Department.

Artikel 10. Termijnen

 1. Online Department spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Online Department genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, met een indicatief karakter, tenzij de partijen zijn overeengekomen dat de betreffende termijn een andere strekking heeft.
 2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Online Department en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 3. In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Online Department wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever Online Department een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Online Department in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 4. Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Online Department gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door opdrachtgever of een door opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Online Department ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Online Department voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 4. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Online Department kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever direct of indirect wijzigt. Online Department is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde software, websites en dergelijke alsmede het recht van opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van Online Department, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Online Department vereist is.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Online Department wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Online Department voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 100.000 (honderd duizend Euro) bedragen.
 2. De aansprakelijkheid van Online Department voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Online Department voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Online Department voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Online Department verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 3. De in lid 1 tot en met 3 van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
 4. De in lid 1 tot en met 4 van dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Online Department.
 5. Tenzij nakoming door de Online Department blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Online Department wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Online Department onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Online Department ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Online Department in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Online Department meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Online Department vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 7. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Online Department zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 13. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Online Department wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Online Department; (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan Online Department zijn voorgeschreven; (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Online Department is voorgeschreven; (iv) overheidsmaatregelen; (v) elektriciteitsstoring; en (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14. Wijziging en meerwerk

 1. Indien Online Department op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Online Department. Online Department is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Online Department opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.
 2. Online Department is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Online Department en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of nadere overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 17. Ontwikkeling en gebruiksrecht

 1. Online Department en opdrachtgever zullen in goed overleg de werkzaamheden en werkwijze vaststellen voor de ontwikkeling van designs. Online Department zal zich naar beste kunnen inspannen om de werkzaamheden met zorg uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde werkwijze of, bij gebreke daarvan, de bij Online Department gebruikelijke werkwijze.
 2. De ter beschikkingstelling door Online Department van het gebruiksrecht omvat al hetgeen is overeengekomen en overigens hetgeen is bepaald in artikel 7 inzake intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 3. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online Department.

Artikel 18. Interim-diensten

 1. Online Department zal de in de overeenkomst genoemde medewerker aan opdrachtgever ter beschikking stellen om onder leiding en toezicht van opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de medewerker veertig uur per week tijdens de voor Online Department gebruikelijke werkdagen aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien Online Department daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
 3. Het is opdrachtgever slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. Online Department zal zich ervoor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Online Department steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en opdrachtgever dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan Online Department kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker.
 6. Online Department zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Online Department staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.
 7. Online Department aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

Artikel 19. Duur van de overeenkomst inzake interim-diensten

 1. Indien partijen omtrent de duur van interim-diensten niets zijn overeengekomen, dan geldt dat de overeenkomst een looptijd heeft voor onbepaalde duur, in welk geval voor elk der partijen een opzegtermijn van één kalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 20. Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

 1. De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en duur. Opdrachtgever staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zake relevante wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtgever is jegens Online Department en de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandigheden.

Artikel 21. Overwerkvergoeding en reistijd

 1. Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van opdrachtgever per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij Online Department gebruikelijke werkdagen, is opdrachtgever voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij Online Department gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd zal Online Department opdrachtgever informeren over de geldende overwerktarieven.
 2. Kosten en reistijd zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij Online Department gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal Online Department opdrachtgever informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

Artikel 22. Aanmelding, annulering, uitvoering van trainingen

 1. Een aanmelding voor een training dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door Online Department.
 2. Opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de training voor de deelnemers. Het is opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een training te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Department.
 3. Annulering van deelname aan een training door opdrachtgever of deelnemers doet geen afbreuk aan bestaande betalingsverplichtingen en wordt beheerst door de volgende annuleringsregeling:
  Annulering meer dan 4 weken voor de (eerste dag van de) training 25%
  Annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste dag van de) training 50%
  Annulering binnen 14 dagen voor de (eerste dag van de) training 75%
  No show (niet verschijning op de training) wordt mede aangemerkt als annulering 100%
 4. Opdrachtgever aanvaardt dat Online Department de inhoud en diepgang van de training bepaalt.
 5. Online Department behoudt zich het recht voor om een training te annuleren. Online Department is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Online Department tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Online Department besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van de deelnamekosten.